COVID-19 Privacyverklaring

Hieronder staat een ingekorte versie van de privacyverklaring, de volledige versie is hier beschikbaar.

Het antwerpen.testcovid.be platform heeft als doelstelling om op een veilige en efficiënte manier de essentiële gegevens van personen te bevragen in het kader van de screening van personen zonder symptomen of met lichte symptomen voor COVID-19 (SARS-CoV2).

Iedereen die voldoet aan de voorwaarden kan  deze applicatie gebruiken om een afspraak te verkrijgen in het Covid testdorp Antwerpen Oost. Het al dan niet verkrijgen van een afspraak wordt gebaseerd op de geldende richtlijnen van de overheid. De organisatie van het testdorp zelf heeft hier geen verantwoordelijkheid in. Na het doorlopen van de bevraging zal de gebruiker een afspraak ontvangen of informatie over hoe hij /zij toegang tot een test kan krijgen.

De gegevens uit de bevraging worden verwerkt met de bedoeling een wetenschappelijk onderbouwd advies te verstrekken, een vlotte mogelijkheid tot afspraak in een testcentrum te genereren, en tegelijkertijd een aanvraag voor labo-onderzoek te genereren waarmee de test afgenomen en geanalyseerd kan worden. De gebruiker ontvangt een bericht wanneer het testresultaat beschikbaar is.

Voor PCR-testen die binnen de RIZIV-teststrategie vallen, wordt het staal geanalyseerd door een labo van het federaal testplatform. Betalende testen worden geanalyseerd door het labo van ZNA. Sneltesten worden door ZNA in het testdorp geanalyseerd.

Het resultaat zal bezorgd worden aan de huisarts die door de gebruiker opgegeven werd, aan de GMD houdende arts of aan de aanvragende bedrijfsarts. Voor de patiënt is het testresultaat beschikbaar via www.mijngezondheid.be. Testresultaten van een betalende test en een sneltest worden eveneens per e-mail en/of sms aan de gebruiker overgemaakt. De testresultaten worden ook doorgegeven aan de overheid in het kader van monitoring en contact-tracing voor COVID-19 in België. Vooraleer de bevraging gestart wordt krijgt de deelnemer de nodige informatie over het doel van deze applicatie en wat hij er precies van mag verwachten.

De gebruiker aanvaardt de gebruiksvoorwaarden door gebruik van de applicatie. Vooraleer de bevraging afgerond en geregistreerd wordt, krijgt de gebruiker de vraag om toelating te geven voor gebruik en delen van zijn gegevens met de opgegeven en/of GMD houdende huisarts. Gepseudonimiseerde gegevens worden gebruikt voor epidemiologisch en wetenschappelijk onderzoek. Dit wil zeggen dat er voor gezorgd wordt dat voor deze doelstelling de gebruiker nooit geïdentificeerd kan worden. Identiteitsgegevens worden dus enkel gedeeld met de eigen zorgverlener en de overheid.

Tot slot worden de verwerkte persoonsgegevens eveneens gebruikt in het kader van het detecteren van clusters van infectiehaarden.

Wie is verwerkingsverantwoordelijke?

ZNA VZW met maatschappelijke zetel Leopoldstraat 26, 2000 Antwerpen,en KBO nummer: 862382656 is de Verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de Covid-19 testen in het Testdorp Antwerpen Spoor Oost.

Binnen ZNA werd een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld (DPO), die tevens de functie van informatieveiligheidsconsulent uitoefent. Deze persoon is belast met het toezicht op alle aspecten in verband met de verwerking van persoonsgegevens, waaronder de beveiliging van persoonsgegevens en de uitoefening van de rechten van patiënten met betrekking tot hun persoonsgegevens. Hij/zij staat het ziekenhuis bij met advies inzake al deze aspecten. Hij/zij kan bovendien door iedere betrokkenen gecontacteerd worden in verband met alle aangelegenheden betreffende de verwerking van persoonsgegevens in ZNA via dpo.corona@zna.be.

Welke gegevens worden bewaard?

De antwerpen.testcovid.be applicatie verwerkt alle noodzakelijke gegevens die noodzakelijk zijn om de gebruiker te kunnen laten testen en om de wettelijke verplichtingen na te leven. De databank bestaat uit persoonsgegevens van de patiënt (rijksregisternummer, naam, geboortedatum, adres, emailadres en/of mobiel telefoonnummer), informatie in verband met reden van de testafname die noodzakelijke zijn voor de overheid en het laboratorium dat de test analyseert(symptomen, verblijf in het buitenland…). Het testresultaat wordt gedeeld met de gebruiker zelf en met de zorgverleners die een therapeutische relatie met de patiënt hebben. Positieve testresultaten worden gedeeld met Sciensano met het oog op contacttracing.

Gezien het verwerking van bijzondere gegevenscategorieën betreft wordt toegang tot de data beperkt tot de betrokken zorgverleners die een therapeutische relatie met de patiënt hebben en waarvoor toestemming van de patiënt tot gegevensdeling bekomen werd. Andere zorgverleners hebben geen toegang tot de data van de patiënt of de contacten die er met een patiënt geweest zijn.

Gegevens worden op geanonimiseerde wijze verwerkt voor algemene opvolging van de pandemie en voor wetenschappelijk onderzoek.

Doelstelling en rechtsgrond?

antwerpen.testcovid.be verwerkt persoonsgegevens en gezondheidsgegevens van de gebruikers met het oog op het opsporen, opvolgen en beperken van de COVID-19 pandemie. De toepasbare rechtsgrond is enerzijds het verstrekken van gezondheidszorg en anderzijds hier het algemeen belang inzake volksgezondheid. Deze gegevens worden ongewijzigd bewaard volgens de wettelijke regelgeving op bewaring van gezondheidsgegevens. Gegevens kunnen worden geanonimiseerd voor kwaliteitsbewaking en wetenschappelijk onderzoek.

Rechten van de betrokkene

Voor vragen over de dataverwerking of uitvoering van de rechten van de betrokkene kunnen gebruikers terecht bij dpo.corona@zna.be.

Door deel te nemen aan het onderzoek is de patiënt akkoord met de hoger vermelde verwerking van persoonsgegevens.